[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวกิจกรรม
รายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและออกแบบระบบสมองกลฝังตัว

อาทิตย์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553


ตามที่ข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมการสร้างและออกแบบระบบสมองกลฝังตัว ๒๘-o กรกฎาคม ๒๕๕๓   ห้องเรียนเทคโน ๔๓๑๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลกจึงขอสรุปข้อมูลและความรู้ที่ได้จากอบรมดังนี้
๑.     พื้นฐานสมองกลฝังตัว การออกแบบสมองกลฝังตัว สถาปัตยกรรมและทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์
๒.    ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรม ปฏิบัติการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์
๓.    เทคนิคการเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์พื้นฐาน
๔.    การใช้งานโมดูลภายในไมโครคอนโทรลเลอร์
๕.    การออกแบบสมองกลเชิงเดี่ยวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
๖.     การประยุกต์สมองกลเชิงเดี่ยวในงานอุตสาหกรรม
๗.    การออกแบบรูปแบบการสื่อสารช้อมูลสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์
๘.    ระบบเครือข่ายไมโครคอนโทรลเลอร์ (CAN BUS)
๙.     ปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัวในงานอุตสาหกรรม
๑๐.ทิศทางการพัฒนาสมองกลฝังตัวในงานอุตสาหกรรม
 
ดังนั้นความรู้และเทคนิคที่ได้รับจะนำมาใช้ในการสอนโครงงานสำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

ให้ดียิ่งขึ้นไปเข้าชม : 2384


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      มอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการ สอวน. เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2554 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 พ.ย.2554 8 / พ.ย. / 2554
      การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 15 / ก.ย. / 2554
      งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี ๒๕๕๔ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19 / ส.ค. / 2554
      ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย 27 ก.ค. 54 27 / ก.ค. / 2554
      การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒๔ ก.ค. 54 25 / ก.ค. / 2554


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : [email protected]

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20