[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20
 


  

ข่าวกิจกรรม
รายงานการเข้าร่วมอบรมการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมระบบการบริหารจัดการเรียนการสอน -Learning (OBECLMS) รุ่นที่ ๑

ศุกร์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553


                ตามคำสั่งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมที่   o/๒๕๕๓   ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓   อนุญาตให้ข้าพเจ้านายมาโนชญ์ แสงศิริ พร้อมด้วย นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน เข้าร่วมอบรมการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนe-Learning (OBECLMS) รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ ๑o ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๑ ที่ ศธ Oo๙๙/๓๘๘๙ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกและเชิญเข้าร่วมอบรม          
                ข้าพเจ้าได้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ขอสรุปผลดังนี้
                ได้รับความรู้ในการฝึกปฏิบัติในการจัดระบบบริหารจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย OBECLMS , การจำลอง WEB Server และติดตั้งระบบ OBECLMS , การบริหารจัดการระบบ USER , การบริหารจัดการระบบ CMS, การบริหารจัดการระบบ Portfolio , การออกแบบการเรียนการสอนบนระบบ LMS สถานะเป็นครูผู้สอน , การสร้างเนื้อหารายวิชา , การส่งวัตถุเรียนรู้เข้าสู่ระบบตามแผนฯ การใส่เนื้อหาประเภทต่างๆ , การสร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ

                ทั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้มาดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบ  e-Learningที่มีอยู่เดิมและติดตั้งระบบ การบริหารจัดการเรียนการสอน e-Learning (OBECLMS) และดำเนินการจัดการขยายผลให้กับครูในโรงเรียนในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน e-Learning (OBECLMS) เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในโอกาสต่อไปเข้าชม : 3235


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      มอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการ สอวน. เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2554 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 4 พ.ย.2554 8 / พ.ย. / 2554
      การประชุมคณะอนุกรรมการทดสอบงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 15 / ก.ย. / 2554
      งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี ๒๕๕๔ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ 19 / ส.ค. / 2554
      ประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนใช้กระบวนการวิจัย 27 ก.ค. 54 27 / ก.ค. / 2554
      การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒๔ ก.ค. 54 25 / ก.ค. / 2554


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
ครูมาโนชญ์ #1.20 : : Easy & Easy CMS for Thailand.
ผู้พัฒนา : นาย อัษฎา อินต๊ะ ผู้ปรับปรุงแก้ไข : นาย มาโนชญ์ แสงศิริ   Email : [email protected]

Powered by ครูมาโนชญ์ #1.20