ยินดีต้รับสู่เว็บท่า Computer And Algorithm สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 

ง 30241 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี [ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ] เทอม 1/2556
ตรวจสอบคะแนน
- ใบงานรายวิชาพื้นฐาน
 
::Computer And Algorithm:
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
สื่อการสอน
งานที่มอบหมาย
1
1.องค์ประกอบคอมพิวเตอร์  unit1

2

2.ซอฟต์แวร์

 unit23-8
3.ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  โจทย์ปัญหา
 ใบความรู้ที่ 3.1
1.หน้าจอ1 (print1) หน้า 1
2.แป้นพิมพ์3 (scanf3) หน้า 6
3.คูณ1 (multiply1) หน้า 10
4.หาร1 (divide1) หน้า 11
5.หารเอาเศษ1 (mod1) หน้า 12

9
สอบกลางภาค
10-16
4,ภาษาคอมพิวเตอร์ 1.หน้าจอ1 (print1) หน้า 1
2.แป้นพิมพ์3 (scanf3) หน้า 6
3.คูณ1 (multiply1) หน้า 10
4.หาร1 (divide1) หน้า 11
5.หารเอาเศษ1 (mod1) หน้า 12

17-19
5.โครงงานคอมพิวเตอร์  ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์  โครงงานคอมพิวเตอร์
20
สอบปลายภาค
 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
น้ำหนักคะแนน
รวม
100%
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
ระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษา C และ C++ อัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
http://110.78.161.133:8081/phichit_grader หรือ
http://mis.sppk.ac.th:8081/phichit_grader
ระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษา C และ C++ อัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (อินทราเน็ต) http://192.168.1.6:8081/phichit_grader