ยินดีต้รับสู่เว็บท่า Computer And Algorithm สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 

ง 30243 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี [ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ] เทอม 1/2559
ตรวจสอบคะแนน
โครงสร้างรายวิชา
 
::Computer And Algorithm:
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
สื่อการสอน
งานที่มอบหมาย
1
1.องค์ประกอบคอมพิวเตอร์  unit1
2

2.ซอฟต์แวร์

 unit23-8
3.ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  โจทย์ปัญหา [กำหนดปัญหา]
 โจทย์ปัญหา [กำหนดปัญหา + เฉลย]
 unit3
 แบบฝึกหัด Pseudo Code แบบลำดับ (Sequence) คำสั่งอยู่ใน Facebook กลุ่ม
แบบทางเลือก (Selection) แบบทำซ้ำ (Repetition) ตัวอย่าง Raptor
โจทย์ใน Phichit Grader
แบบทดสอบ กำหนดปัญหา
แบบทดสอบ Pseudo Code
เฉลย
แบบทดสอบ flowchart
เฉลย
9
สอบกลางภาค
10-16
4,ภาษาคอมพิวเตอร์ โจทย์ใน Phichit Grader
17-19
5.โครงงานคอมพิวเตอร์   โครงงานคอมพิวเตอร์
20
สอบปลายภาค
 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
น้ำหนักคะแนน
รวม
100%
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
ระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษา C และ C++ อัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
http://mis.sppk.ac.th:8081/phichit_grader
ระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษา C และ C++ อัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (อินทราเน็ต) http://192.168.1.6:8081/phichit_grader