ยินดีต้รับสู่เว็บท่า Computer And Algorithm สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 

ง 30243 คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี [ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ] เทอม 1/2560
ตรวจสอบคะแนน
โครงสร้างรายวิชา
 
::Computer And Algorithm:
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
สื่อการสอน
งานที่มอบหมาย
1
1.องค์ประกอบคอมพิวเตอร์  unit1
2

2.ซอฟต์แวร์

 unit23-8
3.ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา  โจทย์ปัญหา [กำหนดปัญหา]
 โจทย์ปัญหา [กำหนดปัญหา + เฉลย]
 unit3
 แบบฝึกหัด แบบลำดับ (Sequence)
แบบทางเลือก (Selection)
แบบทำซ้ำ (Repetition)

ตัวอย่าง Flowgorithm
เฉลย แบบลำดับ
เฉลย แบบทางเลือก
เฉลย แบบทำซ้ำ
แบบทดสอบ flowchart
เฉลย
9
สอบกลางภาค
10-16
4,ภาษาคอมพิวเตอร์ โจทย์ใน Phichit Grader
17-19
5.โครงงานคอมพิวเตอร์   โครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่าง ปี 2559
20
สอบปลายภาค
โปรแกรมสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาซี คลิกที่นี่
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Dev C++ คลิกที่นี่
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
น้ำหนักคะแนน
รวม
100%
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
โปรแกรม Flowgorithm http://www.flowgorithm.org/download/index.htm
ระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษา C และ C++ อัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
http://202.143.191.29:8081/phichit_grader
แบบทดสอบเก็บคะแนน http://202.143.191.29:8081/30243_160
ระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษา C และ C++ อัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (อินทราเน็ต) http://172.16.7.7:8081/phichit_grader