ยินดีต้รับสู่เว็บท่า Computer And Algorithm สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 

ง 30244 การโปรแกรมและการประยุกต์1 [ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ] เทอม 2/2560
ตรวจสอบคะแนน
 
::Computer And Algorithm:
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
สื่อการสอน
งานที่มอบหมาย
1
1.แนะนำภาษาคอมพิวเตอร์  เอกสาร

2

2.ข้อมูลและตัวแปร

 เอกสาร3-4
3.ตัวดำเนินการและนิพจน์  แบบฝึกหัด

5
4.การรับและแสดงผลข้อมูล    
6-8
5.คำสั่งควบคุมการทำงานแบบทางเลือก   เอกสาร

 สถิติ (Statistics)

 เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry)
โจทย์ปัญหา
9
สอบกลางภาค
10-12
6.คำสั่งควบคุมการทำงานแบบทำซ้ำ โจทย์ปัญหา
13-14
7.ตัวแปรชุด (Array) - ตัวอย่าง
- http://134.236.224.5:8081/phichit_grader ข้อที่ 116 - 127
15-16
8.ฟังก์ชัน ตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา
17-19
9.การประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่าง1
ตัวอย่าง2
ตัวอย่าง3
ตัวอย่าง4
ใบงาน
20
สอบปลายภาค
 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
น้ำหนักคะแนน
รวม
100%
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
ระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษา C และ C++ อัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
http://134.236.224.5:8081/phichit_grader หรือ
http://mis.sppk.ac.th:8081/phichit_grader
ระบบตรวจสอบโปรแกรมภาษา C และ C++ อัตโนมัติผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (อินทราเน็ต) http://172.16.7.7:8081/phichit_grader