ยินดีต้รับสู่เว็บท่า C PROFRAMMING สำหรับนักเรียน 5/7 และ 5/8
 

ง40208 การโปรแกรมและการประยุกต์ 2
  
 
:: C PROGRAMMING ::
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
สื่อการสอน
งานที่มอบหมาย
1
C เริ่มต้นกับภาษาซี  ใบความรู้ที่ 1 เริ่มต้นกับภาษาซี
2

C ประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี

 ใบความรู้ที่ 2 ประวัติและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
3

C โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี

 ใบความรู้ที่ 3 โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
4

C ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี

 ใบความรู้ที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
5

C การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลวชาร์ต

 ใบความรู้ที่ 5 การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลวชาร์ต
6

C ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล

 ใบความรู้ที่ 6 ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล
7

C การแสดงผลออกทางหน้าจอ

 ใบความรู้ที่ 7 การแสดงผลออกทางหน้าจอ
8

C การรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด

 ใบความรู้ที่ 8 การรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด
9

C เครื่องหมายการดำเนินการในภาษาซี

 ใบความรู้ที่ 9 เครื่องหมายการดำเนินการในภาษาซี
10

C การเปรียบเทียบเงื่อนไข

 ใบความรู้ที่ 10 การเปรียบเทียบเงื่อนไข
11
สอบกลางภาค 20 %
12-18
C โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ  ใบความรู้ที่ 11 โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ
19
C แถวลำดับและสายอักขระ  ใบความรู้ที่ 12
 งานนำเสนอ
 งานนำเสนอ

 เอกสารการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C

20
สอบปลายภาค 20 %
โปรแกรมสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาซี คลิกที่นี่
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Dev C++ คลิกที่นี่
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
น้ำหนักคะแนน
การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
50%
การประเมินจากจิตพิสัย
10%
การประเมินจากการสอบกลางภาค
20%
การประเมินจากการสอบปลายภาค
20%
รวม
100%
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
Introduction to Computer and Programming Techniques (ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาฯ)
การเขียนโปรแกรมภาษา C สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
ชมมคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา