ยินดีต้รับสู่เว็บท่า C# สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 

ง40210 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์
  
  ติดต่อขอสำเนา โปรแกรม Microsoft Visual C# 2008 Express ( DVD 1 แผ่น ) ได้ที่ ครูมาโนชญ์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 3
 
:: C# PROGRAMMING ::
สัปดาห์ที่
(วันที่
)
หัวข้อ
สื่อการสอน
งานที่มอบหมาย
1
(14 พ.ค.)
C# แนะนำภาษา C#  ใบความรู้ที่ 1.1 การสร้างแอพลิเคชันด้วย MS Visual C#
ใบความรู้ที่ 1.2 ภาษา C# และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม
ใบความรู้ที่ 1.3 โครงสร้างโปรแกรมภาษา C# และข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
ใบความรู้ที่ 1.4 การขอความช่วยเหลือ

แนะนำภาษา C#
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย C#
2
(21 พ.ค.)

C# ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และการติดต่อกับผู้ใช้

 ใบความรู้ที่ 2.1 ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร
ใบความรู้ที่ 2.2 คำสั่งสำหรับรับข้อมูลจากผู้ใช้

คำสั่งรับค่าและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
3
(28 พ.ค.)
C# คำสั่งแบบมีเงื่อนไข  ใบความรู้ที่ 3.1 นิพจน์ทางตรรกศาสตร์
ใบความรู้ที่ 3.2 โครงสร้าง if และ if...else
ใบความรู้ที่ 3.3 โครงสร้าง if หลายชั้น
ใบความรู้ที่ 3.4 โครงสร้าง switch...case

คำสั่งแบบมีเงื่อนไข
4
(4 มิ.ย.)
C# คำสั่งวนซ้ำ   ใบความรู้ที่ 4.1 โครงสร้าง while ลูป
  ใบความรู้ที่ 4.2 โครงสร้าง do...while ลูป
  ใบความรู้ที่ 4.3โครงสร้าง for ลูป

  คำสั่งวนซ้ำ
  การวนซ้ำโดยใช้โครงสร้าง for
5
(11 มิ.ย.)
สอบย่อยครั้งที่ 1 10 %
6
(18 มิ.ย.)
C# เมท็อดเบื้องต้น   ใบความรู้ที่ 5.1 การประกาศและเรียกใช้เมท็อด
  ใบความรู้ที่ 5.2 การส่งค่าไปยังเมท็อด
  ใบความรู้ที่ 5.3 เมท็อดแบบคืนค่า
07-Methods.ppt
ใบงานที่ 5.1
ใบงานที่ 5.2
ใบงานที่ 5.3
ใบงานที่ 5.4
ใบงานที่ 5.5
7
(25มิ.ย.)
สอบกลางภาค 20 %
8
(2 ก.ค.)
C# อาเรย์
  ใบความรู้ที่ 6.1 ชนิดข้อมูลแบบอาเรย
  ใบความรู้ที่ 6.2 การหาขนาดของอาร์เรย
  ใบความรู้ที่ 6.3คำสั่ง foreach
  ใบความรู้ที่ 6.4 การส่งอาเรย์ไปยังเมท็อด
  ใบความรู้ที่ 6.5 การการอ้างถึงสตริงในรูปแบบอาเรย
08-Arrays.ppt
ใบงานที่ 6.1
ใบงานที่ 6.2
ใบงานที่ 6.3
ใบงานที่ 6.4
ใบงานที่ 6.5
9
(9 ก.ค.)
C# อาเรย์หลายมิติ    ใบความรู้ที่ 7.1 อาร์เรย์สองมิต
  ใบความรู้ที่ 7.2 การหาขนาดของอาเรย

09-MultiArrays.ppt
ใบงานที่ 7.1
ใบงานที่ 7.2
ใบงานที่ 7.3
ใบงานที่ 7.4
ใบงานที่ 7.5
10
(16 ก.ค.)
สอบย่อยครั้งที่ 2 10 %
11
(23 ก.ค.)
C# การพัฒนาโปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก
C#
พัฒนาโครงงาน(เค้าโครงงาน)
  ใบความรู้ที่ 8.1 การโปรแกรมเชิงวัตถ
  ใบความรู้ที่ 8.2 การสร้างโปรเจ็กต์แบบ Windows
  ใบงานที่ 9.1 พัฒนาโครงงานแบบ Windows Application
10-WinApps.ppt
ใบงานที่ 8.1
ใบงานที่ 8.2
ใบงานที่ 9.1
12-16
(30 ก.ค.- 27 ส.ค.)
C# พัฒนาโครงงาน ( กลุ่มละ 4 คน น้ำหนักคะแนน 20%)
17
(3 ก.ย.)
นำเสนอโครงงาน
18
(10 ก.ย.)
19
(17 ก.ย.)
20
(24 ก.ย.)
าคผนวก
  C# การติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual C# 2008 Express  
  C# การใช้งานโปรแกรม Microsoft Visual C# 2008 Express  
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
น้ำหนักคะแนน
การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
30%
การประเมินจากจิตพิสัย
10%
การประเมินจากการสอบย่อย
20%
การประเมินจากการสอบกลางภาค
20%
การประเมินจากโครงงาน
20%
รวม
100%
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
การเขียนโปรแกรมภาษา C# สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
เครื่องมือในการพัฒนา c#
-
-