ยินดีต้รับสู่เว็บ ง41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1
 
ง41101 การงานพื้นฐานอาชีพ 1
  
 
:: INFORMATION TECHNOLOGY ::
 
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
สื่อการสอน
งานที่มอบหมาย
1-2
IT เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
3-4

IT ข้อมูลและสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศ(1)
5-6
IT วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
7-9
IT เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
10
สอบกลางภาค 20 %
11-13
IT ความหมายของซอฟต์แวร์ e-Book : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วงชั้นที่4
14-17
IT หลักการแก้ปัญหากับภาษาคอมพิวเตอร์ e-Book : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วงชั้นที่4
18-19
IT ระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
วิดีโอ Warriors Of The Net
20
สอบปลายภาค 20 %
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
น้ำหนักคะแนน
การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
50%
การประเมินจากจิตพิสัย
10%
การประเมินจากการสอบกลางภาค
20%
การประเมินจากสอบปลายภาค
20%
รวม
100%
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
e-Book : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4