การตัดเกรดแบบ 8 เกรดจะแบ่งช่วงคะแนนการตัดเกรดดังนี้
80-100         คะแนน                   เกรด A
75-79           คะแนน                   เกรด B+
70-74           คะแนน                   เกรด B
65-69           คะแนน                   เกรด C+
60-64           คะแนน                   เกรด C
55-59           คะแนน                   เกรด D+
50-54           คะแนน                   เกรด D
0-49             คะแนน                   เกรด E