ยินดีต้รับสู่เว็บท่า การเขียนโปรแกรมบนเว็บ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 

ง42105 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ [สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ] ปี 2/2553
หน้าหลัก > รายวิชา ง 42105 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ > ตรวจสอบสถานะการส่งงาน
ทุกวันอังคาร คาบที่ 6 - 7 (เวลา 13:55 - 15:45 น. ) Last updated : 22/11/2553
ที่
รหัส นร.
ชื่อ-สกุล
WEBSITE (INTERNET)
WEBSITE (INTRANET)
1
25158 นายรณชิต  มณีกรรณ์ http://202.143.191.27/~25158 http://192.168.1.7/~25158
2
25159 นายณัฐพล  บุญญเขตต์ http://202.143.191.27/~25159 http://192.168.1.7/~25159
3
25160 นายสิรกานต์  ศรีสุเมธชัย http://202.143.191.27/~25160 http://192.168.1.7/~25160
4
25163 นายสิทธิพร  ยิ่งยง http://202.143.191.27/~25163 http://192.168.1.7/~25163
5
25164 นายวัชรศักดิ์  พงษ์ประไพ http://202.143.191.27/~25164 http://192.168.1.7/~25164
6
25171 นายขวัญชัย  บรรเจิดกิจ http://202.143.191.27/~25171 http://192.168.1.7/~25171
7
25172 นายอภิสิทธิ์  ครุฑศรี http://202.143.191.27/~25172 http://192.168.1.7/~25172
8
25186 นายวิศว  ทรงบัวผัน http://202.143.191.27/~25186 http://192.168.1.7/~25186
9
25194 นายวรวุฒิ  ตั้งกุลบริบูรณ์ http://202.143.191.27/~25194 http://192.168.1.7/~25194
10
25198 นายอิทธิวัต  อาภาศิริผล http://202.143.191.27/~25198 http://192.168.1.7/~25198
11
25199 นายศุภรักษ์  อัจฉริยกุล http://202.143.191.27/~25199 http://192.168.1.7/~25199
12
25233 นายนวัช  รอดรักษา http://202.143.191.27/~25233 http://192.168.1.7/~25233
13
27368 นายชวกร  วงษ์เรืองพิบูล http://202.143.191.27/~27368 http://192.168.1.7/~27368
14
27371 นายชัยคม  เสงี่ยมจิตต์เกษม http://202.143.191.27/~27371 http://192.168.1.7/~27371
15
25376 นางสาวจริญญา  มะลิวงษ์ http://202.143.191.27/~25376 http://192.168.1.7/~25376
16
25393 นางสาวณัฏฐกานต์  อินถา http://202.143.191.27/~25393 http://192.168.1.7/~25393
17
25395 นางสาวอรุณี  ตุงคะศิริ http://202.143.191.27/~25395 http://192.168.1.7/~25395
18
25397 นางสาวกมลชนก  ศรนุวัตร http://202.143.191.27/~25397 http://192.168.1.7/~25397
19
25398 นางสาวสิตานันท์  มูลเมือง http://202.143.191.27/~25398 http://192.168.1.7/~25398
20
25407 นางสาวอภิษฐา  เอื้อวงษ์สุวรรณ http://202.143.191.27/~25407 http://192.168.1.7/~25407
21
25457 นางสาวอรัญญา  นาแพง http://202.143.191.27/~25457 http://192.168.1.7/~25457
22
25475 นางสาวมัสยา  คงภู http://202.143.191.27/~25475 http://192.168.1.7/~25475
23
25479 นางสาวรัตนศิริ  ดิษฐ์ทอง http://202.143.191.27/~25479 http://192.168.1.7/~25479
24
25638 นางสาวจินห์จุฑา  แดงมั่นคง http://202.143.191.27/~25638 http://192.168.1.7/~25638
25
25684 นางสาวชนมน  เหลืองวิจิตร http://202.143.191.27/~25684 http://192.168.1.7/~25684
26
26892 นางสาววิภาวี  จันทร์สุดา http://202.143.191.27/~26892 http://192.168.1.7/~26892
27
27367 นางสาวอารียา  สิริเศรษฐนันท์ http://202.143.191.27/~27367 http://192.168.1.7/~27367
28
27398 นางสาวจริยา  วิชาพร http://202.143.191.27/~27398 http://192.168.1.7/~27398
: