ยินดีต้รับสู่เว็บท่า ออกแบบบรรจุภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน
 

การแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์-ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
:: DESIGN ::
คู่มือการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Pro/DESKTOP คลิกที่นี่
เกณฑ์ที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด คลิกที่นี่
เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน สำหรับการแข่งขัน
ที่
รายการที่ประเมิน
น้ำหนักคะแนน
1.
การออกแบบโครงสร้างชิ้นงาน
20 คะแนน
2.
รูปทรง (มิติ)
20 คะแนน
3.
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
20 คะแนน
4.
ขั้นตอนการทำงานและความร่วมมือของกลุ่ม
20 คะแนน
5.
ความสมบูรณ์ถูกต้องของผลงาน
20 คะแนน
รวม
100 คะแนน
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
Prodesktop-8 โดย นายเสรีพงษ์ นามเมือง
http://www.kr.ac.th/ptc-cai/index.php CAI on Web : Pro/DESKTOP
http://school.obec.go.th/songkror_pt/prodesktop/index.htm บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์ Pro/DESKTOP
http://www.chanupatham.ac.th ตัวอย่างชิ้นงาน prodesktop
http://school.obec.go.th/keereemas/krooo.htm บทเรียน Pro/DESKTOP 8.0
http://www.khaoyoiwit.ac.th/prodesktop บทเรียนออนไลน์ สาธิตการสอนวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยโปรอกรม Pro_DESKTOP