ยินดีต้รับสู่เว็บท่า C PROFRAMMING สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 

ง40208 การโปรแกรมและการประยุกต์ 2 [ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ] ปี 1/2551,1/2552
 
:: C PROGRAMMING ::
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
สื่อการสอน
งานที่มอบหมาย
1
C เริ่มต้นกับภาษาซี  เอกสารการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C
2-4

C นิพจน์และตัวดำเนินการ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ โครงสร้างแบบลำดับ

5-8
C โครงสร้างแบบมีทางเลือก
9
สอบกลางภาค 20 %
10-12
C โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ ตัวอย่าง เฉลย
ใบงานที่ 4(1) เฉลย
ใบงานที่ 4(2) เฉลย
ใบงานที่ 4(3) เฉลย
ใบงานที่ 4(4) เฉลย
ใบงานที่ 4(5) เฉลย
ใบงานที่ 5(1)
ใบงานที่ 5(2)
ใบงานที่ 5(3)
ใบงานที่ 5(4)
ใบงานที่ 5(5)
13-19
C แถวลำดับและสายอักขระ
20
สอบปลายภาค 20 %
โปรแกรมสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาซี คลิกที่นี่
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Dev C++ คลิกที่นี่
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
น้ำหนักคะแนน
การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย
50%
การประเมินจากจิตพิสัย
10%
การประเมินจากการสอบกลางภาค
20%
การประเมินจากการสอบปลายภาค
20%
รวม
100%
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
Introduction to Computer and Programming Techniques (ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาฯ)
การเขียนโปรแกรมภาษา C สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
ชมมคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Problem and Analysis Server