ยินดีต้รับสู่เว็บท่า การเขียนโปรแกรมบนเว็บ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 

ง42105 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ [สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ]
ข่าวประชาสัมพันธ์
[8 ต.ค.52]
หน้าแรกของเว็บไซต์้นักเรียนให้ใ้ช้ชื่อไฟล์เป็น index และนามสกุลเป็น .html หรือ .php เท่านั้น
[8 ต.ค.52]
รายชื่อและเว็บไซต์นักเรียน
[8 ต.ค.52]
ขอให้นักเรียนตรวจสอบพื้นที่ของเว็บไซต์ของตนไม่ให้เกิน 50 MB. ด้วยครับ
[17 ต.ค.52]
ใบงานที่ 1 ครบกำหนดการส่งงานในวันที่ 20 ต.ค.52 เมื่อถึงเวลา 00.00 น.ของวันที่ 21 ต.ค.52 ระบบ FTP จะไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อที่จะให้ครูได้ตรวจงานครับ [เงื่อนไขเหมือนเดิมคือ ส่งไม่ทันตามกำหนด ได้ 0 คะแนน]
[28 ต.ค.52]
ตัวอย่างโครงงาน ที่นักเรียนจะต้องสร้างขึ้นมา คลิ๊กที่นี่
[28 ต.ค.52]
BLOG รายวิชาสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้กรุณาลงทะเบียนและทำตามคำแนะนำด้วย [เก็บคะแนนจากสถิติการ post ที่เป็นประโยชน์] คลิ๊กที่นี่
[29 ต.ค.52]
BOARD รายวิชา กรุณาลงทะเบียนและพูดจาสุภาพด้วยครับ คลิ๊กที่นี่
[27 พ.ย.52]
ใบงานที่ 2 ครบกำหนดการส่งงานในวันที่ 1 ธ.ค.52 เมื่อถึงเวลา 00.00 น.ของวันที่ 2 ธ.ค.52 ครูตรวจงานครับ [เงื่อนไขเหมือนเดิมคือ ส่งไม่ทันตามกำหนด ได้ 0 คะแนน]
[4 ธ.ค.52]
ใบงานที่ 3 ครบกำหนดการส่งงานในวันที่ 8 ธ.ค.52 เมื่อถึงเวลา 00.00 น.ของวันที่ 9 ธ.ค.52 ครูตรวจงานครับ [เงื่อนไขเหมือนเดิมคือ ส่งไม่ทันตามกำหนด ได้ 0 คะแนน]
[5 ม.ค.53]
ใบงานที่ 4 ครบกำหนดการส่งงานในวันที่ 12 ม.ค.53 เมื่อถึงเวลา 00.00 น.ของวันที่ 13 ม.ค.53 ครูตรวจงานครับ [เงื่อนไขเหมือนเดิมคือ ส่งไม่ทันตามกำหนด ได้ 0 คะแนน]
[24 ม.ค.53]
ใบงานที่ 5 ครบกำหนดการส่งงานในวันที่ 2 ก.พ.53 เมื่อถึงเวลา 00.00 น.ของวันที่ 3 ก.พ.53 ครูตรวจงานครับ [เงื่อนไขเหมือนเดิมคือ ส่งไม่ทันตามกำหนด ได้ 0 คะแนน]
[24 ม.ค.53]
ใบงานที่ 6 ครบกำหนดการส่งงานในวันที่ 12 ก.พ.53 เมื่อถึงเวลา 00.00 น.ของวันที่ 13 ก.พ.53 ครูตรวจงานครับ [เงื่อนไขเหมือนเดิมคือ ส่งไม่ทันตามกำหนด ได้ 0 คะแนน]
   
:: WEB PROGRAMMING ::
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
สื่อการสอน
งานที่มอบหมาย
1-3
แนะนำรายวิชา , การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Macromedia Dreamweaver และภาษา HTML สไลด์แนะนำรายวิชา ใบงานที่ 1(5 คะแนน)
4-5
โครงสร้างของภาษา PHP และคำสั่งพื้นฐาน
, คำสั่งเลือกทำ , คำสั่งทำซ้ำ
ใบงานที่ 2(5 คะแนน)
6
การรับและส่งค่าตัวแปรภายใน Form
และข้าม Form แบบต่างๆ
ใบงานที่ 3(5 คะแนน)
7
ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 (10 คะแนน)
8
สอบกลางภาค (20 คะแนน)
7
การเขียนฟังก์ชั่นและคำสั่ง(ฟังก์ชั่น) ที่ควรทราบ ,การจัดการเซสชัน PHP
8-11
หลักการทำงานและโครงสร้างของฐานข้อมูล,
การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MySQL
- คำสั่ง SQL
- การออกแบบฐานข้อมูล
- การใช้งาน phpMyAdmin
- คำสั่ง php ที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูล Mysql (select , insert , update , delete)
- php-Mysql
-
คำสั่ง SQL
-
การออกแบบฐานข้อมูล
-
เว็บไซต์กรณีศึกษา , .zip , .sql
------------------
คำสั่ง php+mysql
- ใบความรู้ที่ 6.1
- ใบความรู้ที่ 6.2
- ใบความรู้ที่ 6.3
- ใบความรู้ที่ 6.4
ใบงานที่ 5(5 คะแนน)
ใบงานที่ 6(5 คะแนน)
12
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 (10 คะแนน)
13-18
ทำโครงงาน (20 คะแนน)
- ตัวอย่างเว็บโครงงาน
คู่มือการทำโครงงาน
19
นำเสนอโครงงาน และสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน
20
สัปดาห์สอบปลายภาคของโรงเรียน
- เอกสารพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ คลิกที่นี่
- เทคนิคเพิ่มเติมจากเอกสาร คลิกที่นี่
- เอกสารการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP และ Mysql คลิกที่นี่
- โปรแกรม Appserv คลิกที่นี่
- โปรแกรม WS_FTP Pro คลิกที่นี่
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
น้ำหนักคะแนน
การประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (ุ6 ใบงาน)
30%

การประเมินจากจิตพิสัย (ใฝ่รู้ : ตรงต่อเวลา : การมีส่วนร่วม) = (5:3:2)
   ใฝ่รู้ = 5 คะแนน (เขียนความรู้/เทคนิคเกี่ยวกับภาษา php ซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่ิอกลุ่มนักเรียนเอง ใน blog รายวิชาซึ่งเขียน 4 บทความจะนับเป็น 1 คะแนน และต้องไม่ซ้ำกับนักเรียนคนอื่น)
   
ตรงต่อเวลา = 3 คะแนน (ส่งงานและสอบครบ 100% ได้ 3 คะแนน,90-99% ได้ 2 คะแนน ,80-89% ได้ 1 คะแนน,ต่ำกว่า 80% ได้ 0 คะแนน)
   การมีส่วนร่วม = 2 คะแนน (ตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นใน blog ได้ถูกต้องตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไปได้ 2 คะแนน , 4 ครั้ง ได้ 1 คะแนน , ต่ำกว่า 4 ครั้ง ได้ 0 คะแนน)

10%
การประเมินจากการสอบย่อย 2 ครั้ง (ครั้งละ 10 คะแนน)
20%
การประเมินจากการสอบกลางภาค
20%
การประเมินจากการสอบปลายภาค(โครงงาน)
20%
รวม
100%
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
รายวิชา ง40201 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
-
-
-
-
-
-
-
-

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย PHP และ Dreamweaver MX

เรียนรู้การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา PHP ด้วยตนเอง ภายใน 5.5 สัปดาห์