ยินดีต้รับสู่เว็บท่า C PROFRAMMING สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ
 

ง 30242 การโปรแกรมและการประยุกต์ [ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ] เทอม 2/2553
ตรวจสอบคะแนน
- ให้นักเรียนสมัครเข้ากลุ่ม facebook ชื่อ ง 30242 การโปรแกรมและการประยุกต์ 2/2553 ได้ที่นี่ เพื่อให้แบ่งประสบการณ์ ปัญหา คำแนะนำที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาซี หรือโจทย์ต่างๆ
 
:: C PROGRAMMING ::
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
สื่อการสอน
งานที่มอบหมาย
1
C เริ่มต้นกับภาษาซี
โจทย์ปัญหาใช้ในการเรียนวันที่ 1 พ.ย. 53 (ใบงานที่ 1)
หน้าจอ 1

หน้าจอ 2
หน้าจอ 3
หน้าจอ 4
หน้าจอ 5
บวก 1
ลบ 1
คูณ 1
หาร 1
หารเอาเศษ 1
คีย์บอร์ด 3
คีย์บอร์ด 4
ทรงกลม 3
พื้นที่วงกลม 2
พื้นที่สามเหลี่ยม 1
พื้นที่สี่เหลี่ยม 5
พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู 6
เส้นรอบวงของวงกลม 4
หาค่าเฉลี่ย 1
คำนวณ 1
แปลงค่าอุณหภูมี 1
แปลงค่าอุณหภูมี 2
2-4

C นิพจน์และตัวดำเนินการ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่ โครงสร้างแบบลำดับ

5-8
C โครงสร้างแบบมีทางเลือก
3-11
ดัชนีมวลกาย
อักขระ1
ตัดเกรด1
ตัดเกรด2
เครื่องแลกเงิน1
หารเอาเศษ2
เลขใกล้100
เลขใกล้200
เลขใกล้300
หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน2
ช่างทำเปียโน
ไปรษณีย์2
หาพื้นที่วงกลม2
หาพื้นที่สี่เหลี่ยม2
หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส4
หาพื้นที่สามเหลี่ยม2
ค่าแรง1
ค่าน้ำประปา2
จตุภาค
แบบทดสอบครั้งที่ 2
เลขคู่1
เลขคี่1
เลขใกล้1000
บัตรประชาชน
ของแถม1

ตัดเกรด
ร้านหนังสือออนไลน์
คอมพิวเตอร์
เครื่องคิดเลข1
แบบทดสอบครั้งที่ 3
ผลไม้อิเล็กทรอนิกส์1
ช่างทำเปียโน2
ค่าต่ำสุด1
ค่าสูงสุด1
minmax1

หารเอาเศษ3
ค่าแรง2
ค่าแรง3
แปลงหน่วยเวลา1

แบบทดสอบครั้งที่ 4
ส่วนสูง1
ส่วนสูง2
ส่วนต่าง1
ส่วนต่าง2
ที่ดิน1

แบบทดสอบครั้งที่ 5
ยกกำลัง1
ออนไลน์1
เอ๊กซ์2
แผ่นดินไหว1
แปลงหน่วยเวลา2
9
สอบกลางภาค 20 %
แบบทดสอบกลางภาค
เงื่อนไข1
ส่วนลด1
10-12
C โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ วนซ้ำ1
วนซ้ำ1.1
วนซ้ำ2
วนซ้ำ2.1
วนซ้ำ3
วนซ้ำ 3.1
วนซ้ำ 4
วนซ้ำ 4.1
วนซ้ำ 5
วนซ้ำ 5.1
ดูวาย1
ดูวาย2
ดูวาย3

ดูวาย4

ดูวาย5

ดูวาย6

ดูวาย7

ดูวาย8

ดูวาย9
ดูวาย10
ดูวาย11
จนกว่าจะได้เลข2

ตัวเลขวนซ้ำ1
ดาว 3
ผลบวกเลขคู่2
ผลบวกเลขคู่3
วนซ้ำผลรวม1
วนซ้ำผลรวม2

สูตรคูณแม่เลข
สูตรคูณแม่เลข2
ดาว1
ดาว2

สูตรคูณแม่เลข1.1
สูตรคูณแม่เลข2.1

แบบทดสอบครั้งที่ 6
minmax2

แฟกทอเรียล 
แบบทดสอบครั้งที่ 7
สมการ1
ผลต่างของตัวเลขสู่อักขระ

ผลต่างแฟกทอเรียล

จำนวนของเลขคู่เลขคี่

ผลรวมของเลขคู่ เลขคี่

13-19
C แถวลำดับและสายอักขระ
20
โครงงาน 20 %
โปรแกรมสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาซี คลิกที่นี่
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Dev C++ คลิกที่นี่
แผนการประเมินผลการเรียนรู้
การประเมิน
น้ำหนักคะแนน
การประเมินจากการสอบเก็บคะแนน
50%
การประเมินจากจิตพิสัย
10%
การประเมินจากการสอบกลางภาค
20%
การประเมินจากโครงงาน
20%
รวม
100%
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
Web Site
รายละเอียด
เว็บไซต์รายวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ 2 รหัส ง40208(SMAT ม.5) ปีการศึกษา 1/2553
เว็บไซต์รายวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ 2 รหัส ง40208(SMAT ม.5) ปีการศึกษา 1/2551 , 1/2552
เว็บไซต์รายวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ 2 รหัส ง40208(สำหรับ ม.5/6,ม.5/7,ม.5/8,ม.5/9 และ ม.5/10 )
Introduction to Computer and Programming Techniques (ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาฯ)
การเขียนโปรแกรมภาษา C สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
ชมมคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Problem and Analysis Server